OSTATNIA AKTUALIZACJA: LIPIEC, 2023

Nasze warunki

Witamy w TransferGo

(1) Wprowadzenie
1.1 TransferGo to usługa umożliwiająca przekazywanie pieniędzy i dokonywanie płatności w obcej walucie na całym świecie poprzez witrynę internetową www.transfergo.com i naszą aplikację mobilną („usługa”).

1.2 Wszelkie odniesienia do „nas” („my”, „nasze” itd.) w niniejszych Warunkach to odniesienia do firmy TransferGo Ltd, w tym, w stosownych przypadkach, do jej pracowników, dyrektorów, następców prawnych, podmiotów stowarzyszonych i cesjonariuszy.

1.3 Wszelkie odniesienia do „użytkowników” („użytkownik”, „użytkownicy” itd.) w niniejszych Warunkach to odniesienia do użytkowników usługi: nadawców, odbiorców czy też odwiedzających naszą witrynę internetową lub aplikację mobilną.

1.4 Korzystanie z naszej witryny internetowej i Usługi przez użytkownika podlega niniejszym Warunkom.

1.5 Korzystanie przez użytkownika z naszej witryny internetowej i usługi (w tym uzyskiwanie dostępu przeglądanie lub rejestrowanie się, aby korzystać z witryny) stanowi potwierdzenie bezwarunkowej zgody tego użytkownika na podleganie niniejszym Warunkom i pozostaje zależne od ich przestrzegania przez użytkownika.

1.6 Jeśli użytkownik nie chce podlegać niniejszym Warunkom, prosimy, by nie uzyskiwał dostępu do naszej witryny internetowej i nie rejestrował się w niej, a także, by nie korzystał z naszej usługi.

1.7 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie, bez powiadamiania użytkownika, przy czym dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej po opublikowaniu zmian na tej stronie zostanie uznane za równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika zmienionych Warunków. Zaktualizowane Warunki zastąpią wszelkie wcześniejsze wersje Warunków. Prosimy użytkowników o regularne sprawdzanie tej strony celem zapoznania się ze wszelkimi wprowadzanymi przez nas zmianami, ponieważ będą one wiążące dla użytkowników

(2) O nas

2.1 TransferGo Ltd (numer firmy: 07914165) to firma zarejestrowana w Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem 1a Old Street Yard White Collar Factory, EC1Y 8AF, Londyn, Wielka Brytania.

2.2 Firma TransferGo posiada otrzymane od Urzędu ds. Postępowania Finansowego (ang. Financial Conduct Authority, w skrócie FCA) uprawnienia do świadczenia usług płatności zgodnie z Uregulowaniami dotyczącymi usług płatności z 2009 roku (ang. Payment Service Regulations 2009; numer rejestracyjny 600886) jako dostawca usług płatności oraz licencję od Urzędu Skarbowego i Celnego Jej Królewskiej Mości (numer licencji: 12667079) na przekazywanie pieniędzy.

2.3 TransferGo to dostawca usług płatności, którego głównymi obszarami działalności są przekazywanie pieniędzy i dostarczanie usług płatności w walucie obcej na całym świecie.

2.4 Turk Elektronik Para A.Ş. to nasz partner operacyjny w zakresie transakcji związanych z Turcją.

(3) Uzyskiwanie dostępu do usługi
3.1 Aby korzystać z naszych usług, użytkownik musi posiadać konto bankowe i być rezydentem Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Turcji.

3.2 Aby uzyskiwać dostęp do naszej usługi lub korzystać z niej jako nadawca, użytkownik musi mieć skończone co najmniej 18 lat. Użytkownik musi mieć zdolność prawną do zawierania wiążących prawnie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego w jurysdykcji danego użytkownika. W dowolnym czasie możemy poprosić użytkownika o okazanie dowodu jego lub jej wieku.

3.3 Jako odbiorca użytkownik musi mieć zdolność prawną do zawierania wiążących prawnie umów z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego w jurysdykcji danego użytkownika.

3.4 Jeśli dany użytkownik nie jest konsumentem, niniejszym potwierdza, że posiada uprawnienia do reprezentowania, jako nadawca lub odbiorca, firmy bądź podmiotu, w imieniu której lub którego chce korzystać z naszej witryny internetowej lub naszych usług, oraz że ta firma bądź ten podmiot akceptuje w pełni niniejsze Warunki.

3.5 Nie jesteśmy zobowiązani do przetworzenia jakiejkolwiek transakcji. Składając żądanie transakcji, użytkownik żąda od nas przetworzenia transakcji w jego imieniu i zgadza się na realizację tej transakcji. Jest to oferta, którą możemy przyjąć lub odrzucić całkowicie wedle własnego uznania.

3.6 Możemy całkowicie wedle naszego uznania odrzucić lub anulować dowolne żądanie transakcji lub ustanowić ograniczenia kwoty transakcji, w odniesieniu do wybranej transakcji lub zbioru transakcji i w odniesieniu do jednego zestawu danych rejestracyjnych lub jednego instrumentu płatniczego albo w odniesieniu do zestawów powiązanych danych rejestracyjnych lub instrumentów płatniczych.

3.7 W takim przypadku niezwłocznie powiadomimy użytkownika o podjętej decyzji i zwrócimy mu otrzymaną przez nas kwotę transakcji, o ile nie będą nam tego zabraniać przepisy prawa.

(4) Korzystanie z usługi
4.1 Do odwiedzenia większości obszarów naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej nie jest konieczne założenie konta TransferGo. Tym niemniej, aby korzystać z naszej usługi i uzyskać dostęp do tych obszarów naszej witryny internetowej, w odniesieniu do których jest on ograniczony, należy się u nas zarejestrować i założyć konto („konto”).

4.2 Aby korzystać z naszej usługi, należy posiadać konto użytkownika usługi („konto”). Użytkownik jest jedynie odpowiedzialny za swoje konto i jego utrzymanie, poufność i bezpieczeństwo, a także za wszelkie powiązane z tym kontem hasła, jak również za wszelkie działania podejmowane z poziomu jego konta, w tym wszelkie działania osób, które uzyskają dostęp do konta, za pozwoleniem użytkownika lub bez jego pozwolenia. Jeśli podczas rejestracji podałeś imię i nazwisko, które nie zgadzają się z Twoim dokumentem tożsamości, które nam przekazałeś, zgadzasz się, że dokonamy autokorekty Twoich danych zgodnie z Twoim dokumentem tożsamości.

4.3 Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić firmę TransferGo – w takim zakresie, w jakim będzie o nich wiedział – o wszelkich przypadkach korzystania przez nieuprawnione osoby z jego konta, dowolnej usługi dostarczanej przez jego konto lub z haseł związanych z jego kontem, lub też o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa tego konta lub dowolnej usługi dostarczanej za pośrednictwem tego konta, oraz zgadza się pomóc nam, na nasze żądanie, powstrzymać takie naruszenia bezpieczeństwa związane z jego kontem lub im zaradzić.

4.4 Użytkownik zgadza się podać prawdziwe, aktualne i pełne dane klienta, których możemy żądać od czasu do czasu, oraz powiadamiać nas niezwłocznie o wszelkich zmianach tych danych, zgodnie z wymogami, abyśmy mogli przechowywać aktualne, pełne i dokładne dane.
4.5 W razie podania przez użytkownika nieprawidłowych danych w poleceniu zapłaty, podejmiemy – w rozsądnym zakresie – starania o odzyskanie środków użytkownika i możemy nałożyć na niego za to opłatę. Odzyskanie środków może się jednak okazać niemożliwe, a firma TransferGo nie będzie odpowiedzialna prawnie za takie niepowodzenie.

4.6. Jeśli zaczniesz korzystać z usługi E-portfel (portfel elektroniczny, zwany także e-portfelem, który umożliwia dokonywanie elektronicznych transakcji finansowych przy użyciu waluty cyfrowej) wyrażasz zgodę na przeniesienie na podstawie licencji instytucji pieniądza elektronicznego i zgadzasz się na jej warunki oraz warunki dostępne pod adresem https://www.transfergo.com/en/terms-and-conditions/transfergo-lithuania.

(5) Licencja na korzystanie z witryny internetowej
5.1 Użytkownik może oglądać, pobierać wyłącznie do przechowywania i drukować strony z naszej witryny internetowej, pod podanymi poniżej warunkami.

5.1.1 Użytkownikowi nie wolno publikować nigdzie (w tym w innej witrynie internetowej) materiałów z naszej witryny internetowej ani reprodukować czy też przechowywać materiałów z naszej witryny internetowej w żadnym, publicznym ani prywatnym, elektronicznym systemie wyszukiwania i udostępniania informacji.

5.1.2 Użytkownikowi nie wolno duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, odwiedzać czy też w inny sposób eksploatować naszej witryny internetowej bądź umieszczonych w niej materiałów do celów handlowych bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

(6) Płatność
6.1 Dzięki naszej usłudze można wysyłać pieniądze z dowolnego kraju, w którym prowadzimy działalność („wspierane kraje”), do dowolnej osoby lub firmy w tym samym kraju bądź w innym wspieranym kraju („odbiorcy”).

6.1.1 Warto mieć na uwadze, że stale poszerzamy listę wspieranych krajów. Najaktualniejszą listę wspieranych krajów podajemy na stronie [https://support.transfergo.com/hc/en-gb/articles/205576889-Supported-Countries].

6.1.2 Firma TransferGo zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostarczania usług w dowolnym z wspieranych krajów, w dowolnym czasie, bez powiadamiania o tym użytkowników.

6.2 Aby zażądać przekazu pieniędzy do odbiorcy, należy podać przez usługę dane do płatności. Dane te zawierają między innymi: pełne imię i nazwisko, adres i numer konta odbiorcy oraz kod identyfikujący jego bank (SWIFT lub BIC), „Odniesienie” (jeśli ma zastosowanie) oraz kwotę do wysłania („kwotę transakcji”).

6.3 Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za upewnienie się, czy wszystkie dane do transakcji są prawidłowe, przed ich przesłaniem.

6.4 Podanie nieprawidłowych danych może spowodować opóźnienia w przetwarzaniu transakcji użytkownika lub spowodować jej anulowanie. Po złożeniu żądania przetworzenia transakcji firma TransferGo może, na prośbę użytkownika, całkowicie wedle własnego uznania, podjąć próbę anulowania przekazu, nie może jednak zagwarantować powodzenia takiej próby, jeśli przekaz zostanie już prawidłowo autoryzowany i przesłany (więcej informacji na ten temat podano w sekcji „Anulowanie transakcji i zwrot środków”).

6.5 Zanim użytkownik potwierdzi transakcję, podamy mu kurs przeliczeniowy waluty obcej, który zostanie zastosowany do transakcji, oraz opłatę, którą naliczymy za transakcję („opłatę za transakcję”).

6.6 Podamy także szacunkową kwotę, jaką otrzyma odbiorca („kwotę wypłaty”) po przewalutowaniu i odliczeniu opłaty za transakcję.

6.7 Faktyczna kwota otrzymana przez odbiorcę może się różnić od kwoty wypłaty z uwagi na dodatkowe opłaty pobierane przez banki i innych dostawców usług. Więcej informacji na ten temat podano w sekcji „Pozostałe opłaty i odsetki”.

6.8 Po potwierdzeniu przez użytkownika chęci rozpoczęcia transakcji wygenerujemy unikatowy numer identyfikacyjny transakcji i podamy go użytkownikowi wraz z danymi do przekazania środków, w tym danymi naszego banku lub prośbą o podanie nam danych karty (jeśli taką metodę płatności wybierze użytkownik), tak aby użytkownik mógł wpłacić kwotę transakcji i wymaganej opłaty za transakcję.

6.9 Środki zostaną wpłacone na konto bankowe odbiorcy w kraju odbioru podanym w formularzu online. Po zaakceptowaniu przekazu i otrzymaniu kwoty transakcji i opłaty za transakcję przez firmę TransferGo naszym celem będzie przelanie kwoty transakcji na konto bankowe odbiorcy w walucie podanej w formularzu internetowym, w oznaczonym czasie.

6.9.1 Nie będziemy się kontaktować z odbiorcą, kiedy środki będą już dostępne na jego koncie.

6.9.2 Będziemy się starać przetworzyć transakcje niezwłocznie, jednak każda transakcja może być opóźniona lub anulowana z wielu powodów, w tym, lecz nie wyłącznie: naszych starań mających na celu zweryfikowanie tożsamości użytkownika, walidację danych do transakcji, skontaktowanie się z użytkownikiem, lub przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w innym aspekcie, lub z powodu różnic w godzinach pracy i dostępności waluty, z uwagi na dodatkowe wymogi dotyczące zgodności z wymogami regulacyjnymi i/lub procedurami działania i wytycznymi biznesowymi stosowanymi przez naszych partnerów.

6.9.3 Czasy dostawy podane w naszej witrynie internetowej oraz w niniejszych Warunkach odzwierciedlają standardowe/przeciętne czasy obsługi i nie stanowią gwarancji świadczenia określonej usługi lub realizacji określonej transakcji z takich czasach.

6.9.4 Do celu niniejszych umów „dzień roboczy” oznacza dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Wielkiej Brytanii lub w kraju nadawcy/odbiorcy, w którym to dniu banki są otwarte i prowadzą działalność.

6.9.5 Banki mają określone ramy czasowe, w których obsługują przychodzące płatności elektroniczne i przekazują je dalej. Użytkownik niniejszym deklaruje, że wie o tym, że firma TransferGo nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za żadne opóźnienia przekazywania płatności wynikające z późnego dotarcia środków lub danych do płatności związanych z terminami obsługi płatności obowiązującymi w wybranym banku.

6.9.6. Jeżeli zauważysz, że na Twoje Konto wpłynęły środki nienależące do Ciebie, musisz nas o tym niezwłocznie poinformować. Jeżeli kwota została nieprawidłowo zaksięgowana na Twoim Koncie, możemy pobrać ją bez Twojej odrębnej zgody. Jeżeli nie posiadasz już na swoim Koncie środków na pokrycie takiego obciążenia, musisz zwrócić nam pieniądze w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania zwrotu środków. Jeśli nie podejmiesz dobrowolnej współpracy i nie zwrócisz środków, TransferGo podejmie wobec Ciebie działania prawne i windykacyjne.

6.10 Współpracujemy z nadzorowanymi instytucjami kredytowymi, które przechowują środki klientów oddzielnie od naszych własnych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazywa się to zabezpieczeniem. Ponieważ Twoje środki są oddzielnie zabezpieczone, gdybyśmy kiedykolwiek stali się niewypłacalni, po wypłaceniu wszelkich kosztów związanych z niewypłacalnością, Ty (i wszyscy inni nasi klienci) otrzymalibyście wypłatę z rachunków zabezpieczających, przechowywanych w regulowanej instytucji kredytowej. Tym procesem zajmowałby się syndyk, a nie my. Więcej informacji na temat tego, jak dbamy o Twoje pieniądze, można znaleźć na stronie: https://support.transfergo.com/hc/pl/articles/4402269404308

(7) Dane do płatności podane przez użytkownika
7.1 Poprosimy użytkownika o podanie danych do płatności wybranym przez niego instrumentem płatniczym, na przykład kartą kredytową, kartą debetową lub przez konto bankowe („instrumentem płatniczym”), abyśmy mogli pobrać odpowiednią kwotę po zainicjowaniu transakcji przez użytkownika.

7.2 W stosownych przypadkach użytkownik udziela nam uprawnień do obciążenia wybranego przezeń instrumentu płatniczego kwotą transakcji i opłaty za transakcję. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest prawnym właścicielem podanego instrumentu płatniczego bądź podanych instrumentów płatniczych oraz że wszystkie podane nam dane są zgodne ze stanem faktycznym.

7.3 Na wypadek, gdyby dokonanie płatności nie powiodło się lub było niewystarczające, użytkownik uprawnia nas do ponownego spróbowania, jeden raz lub więcej razy, obciążenia wybranego instrumentu płatniczego.

7.4 Zarówno użytkownik, jak i odbiorca będą działać wyłącznie w swoim imieniu. Użytkownikowi nie wolno przesyłać danych czy też odbierać środków w ramach transakcji w imieniu osoby trzeciej.

7.5 Firma TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za opłaty, jakie mogą zostać naliczone użytkownikowi w wyniku zastosowania wybranego instrumentu płatniczego do przekazania środków do realizacji transakcji. Opłaty te mogą obejmować, niewyłącznie: opłaty naliczone przez banki za nieuprawnione saldo debetowe w przypadku, gdy na koncie bankowym użytkownika brak będzie odpowiedniej kwoty, lub opłaty za „wypłatę gotówki” i dodatkowe odsetki, które mogą naliczyć dostawcy kart kredytowych, jeśli potraktują skorzystanie z naszej usługi jako transakcję gotówkową, a nie transakcję zakupu.

(8) Kursy walut
8.1 Kurs przeliczeniowy waluty obcej pokazywany podczas korzystania z naszej usługi to kurs mający zastosowanie do bieżących transakcji przeliczenia waluty danego dnia, o określonej godzinie.

8.2 Kurs waluty podany podczas korzystania z usługi może się od czasu do czasu zmieniać zależnie od zmian na międzynarodowych rynkach wymiany walut.

8.3 Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z usługi do przekazania środków pieniężnych, przed realizacją transakcji podajemy mu kurs wymiany oraz kwotę opłaty naliczanej przez nas za usługę.

8.4 Inicjując transakcję, użytkownik zgadza się na przekazanie odbiorcy kwoty transakcji obliczonej według kursu podanego mu wówczas przy okazji korzystania z usługi.

8.5 Całkowita kwota (kwota transakcji, opłaty za usługę oraz innych stosownych opłat), którą użytkownik będzie zobowiązany zapłacić, zostanie wyświetlona czytelnie w naszej witrynie internetowej, wraz z kursem wymiany, przed poproszeniem użytkownika o potwierdzenie transakcji; na tym etapie dalsze przetwarzanie transakcji pozostaje całkowicie opcjonalne.

8.6 Podany kurs wymiany będzie mieć zastosowanie nawet wtedy, gdy nastąpi opóźnienie przetwarzania danej transakcji. Kiedy użytkownik wpłaca środki w określonej walucie, a odbiorca wypłaca je w innej, kurs wymiany zastosowany do zakupu obcej waluty przez nas będzie różny od kursu wymiany podanego użytkownikowi.

8.7 Kiedy wykonujesz przelew z podanym kursem, obowiązuje Cię limit kursu wymiany 5%. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania przelewu i zwrotu Twoich środków na konto, z którego pochodzą, jeśli kurs wymiany walut zmieni się o 5% lub więcej w czasie, na który gwarantujemy Ci kurs.

8.8 Nie jesteśmy dostawcą usług handlu walutami; dlatego też użytkownik nie powinien korzystać z naszych Usług do jakiegokolwiek handlu walutami. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik korzysta z naszych Usług w tym celu, będzie łamać niniejsze Warunki, a my zastrzegamy sobie prawo do anulowania przelewów i zawieszenia lub likwidacji konta użytkownika bez powiadomienia i w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności.

(9) Pozostałe opłaty i odsetki
9.1 Użytkownik zgadza się na to, że jeśli złoży żądanie transakcji, której skutkiem będzie obciążenie firmy TransferGo opłatami, takimi jak obciążenie zwrotne czy inne opłaty, zwróci firmie TransferGo koszty wszelkich takich opłat.

9.2 Użytkownik uprawnia nas do uzyskania dostępu do dowolnego z instrumentów płatniczych, obciążenia go lub pobrania z niego środków w celu pobrania płatności.

9.2.1 Na przykład jeśli w czasie składania żądania transakcji środki na koncie bankowym użytkownika są niewystarczające, możemy później podjąć próbę obciążenia konta bankowego lub karty kredytowej.

9.3 Firma TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty naliczone przez bank odbiorcy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych na konto bankowe odbiorcy.

9.3.1 Jeśli chodzi o wszelkie takie opłaty, jakie mogą mieć zastosowanie do transakcji, użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z bankiem odbiorcy.

9.4 Firma TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty, jakie mogą zostać naliczone użytkownikowi w wyniku skorzystania z określonego instrumentu płatniczego w celu sfinansowania transakcji. Opłaty te mogą obejmować między innymi: opłaty naliczone przez banki za nieuprawnione saldo debetowe w przypadku, gdy na koncie bankowym użytkownika brak będzie odpowiedniej kwoty, lub opłaty za „wypłatę gotówki” i dodatkowe odsetki, które mogą naliczyć dostawcy kart kredytowych, jeśli potraktują skorzystanie z naszej usługi jako transakcję gotówkową, a nie transakcję zakupu.

9.5 Użytkownik nie będzie mieć prawa do odsetek za okres, w którym środki pieniężne do przekazania będą się znajdować w banku, oczekiwać na przekazanie czy też będą przekazywane, ani za żaden inny okres. Firma TransferGo może w dowolnym czasie, całkowicie wedle własnego uznania, ograniczyć kwotę do przekazania, w odniesieniu do pojedynczej transakcji lub zbiorczo.

9.6 W niektórych przypadkach mogą mieć zastosowanie pośrednie opłaty bankowe. W takich przypadkach firma TransferGo może odmówić pokrycia kosztów takich opłat. Firma TransferGo nie ponosi odpowiedzialności prawnej za pokrywanie kosztów opłat naliczanych przez bank odbiorcy.

(10) Anulowanie transakcji i zwrot środków
10.1 Użytkownik może anulować zawartą z nami umowę po złożeniu żądania transakcji. To prawo do anulowania obowiązuje przez czternaście dni od chwili złożenia żądania transakcji przez użytkownika lub do chwili zrealizowania przez nas umowy poprzez złożenie kwoty transakcji (po przeliczeniu jej na walutę odbiorcy) na koncie bankowym odbiorcy, zależnie od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce jako pierwsze.

10.2 Jeśli użytkownik skorzysta ze swojego prawa do anulowania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem, może mieć zastosowanie opłata za anulowanie transakcji. Jeśli użytkownik chciałby anulować transakcję i/lub zażądać zwrotu środków, należy to zrobić, wysyłając nam wiadomość elektroniczną na adres: [email protected] lub kontaktując się z nami przy użyciu danych do kontaktu podanych na końcu niniejszych Warunków.

10.3 Jeśli będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika jako nadawcę, rozważymy jego żądanie zwrotu (przedłożone nam drogą mailową, pocztą tradycyjną przy użyciu danych do kontaktu znajdujących się na końcu niniejszych Warunków lub telefonicznie, z odpowiednim potwierdzeniem tożsamości użytkownika)

10.4 Abyśmy mogli zidentyfikować użytkownika, musi on skontaktować się z nami, pisząc z zarejestrowanego adresu mailowego, podając imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz numer identyfikacyjny transakcji, kwotę transakcji i powód żądania zwrotu środków pieniężnych. Wszelkie zwracane środki będą składane z powrotem na tym samym instrumencie płatniczym, z którego skorzystano w celu sfinansowania transakcji, i w tej samej walucie, chyba że nie będziemy w stanie zidentyfikować konta bankowego nadawcy.

10.5 Jeśli nie będziemy w stanie zidentyfikować konta bankowego nadawcy, skontaktujemy się z nim, aby podał nam takie same dane konta bankowego w celu zwrócenia środków pieniężnych.

10.6 Aby skutecznie anulować transakcję, firma TransferGo zwróci pieniądze na ten sam instrument płatniczy, z którego skorzystano w celu sfinansowania transakcji, i w tej samej walucie, pomniejszonej o ewentualne zasadne koszty anulowania, odczytu lub identyfikacji źródła środków finansowych oraz o wszelkie już pobrane opłaty za usługę. Nie zostaną dokonane żadne korekty związane z wahaniami kursu waluty, jakie mogą nastąpić w międzyczasie. Jeśli dokonamy zwrotu środków, to kwotę transakcji zwrócimy wyłącznie, jeśli nie będzie ona już wypłacona odbiorcy (w którym to przypadku anulujemy również oczekującą transakcję).

10.7 W przypadku, gdy płatność została już zaksięgowana na koncie bankowym odbiorcy, a nadawca zażąda zrotu środków finansowych, można ją anulować. Firma TransferGo nie gwarantuje jednak powodzenia takiej operacji.

10.8 W takich przypadkach podejmiemy rozsądne starania o odzyskanie środków finansowych. W tym celu możemy naliczyć zasadną opłatę w wysokości odzwierciedlającej nasze wysiłki. Nie ma jednak gwarancji powodzenia takiej operacji.

(11) Zbieranie danych
11.1 Działanie naszej firmy regulowane jest przez Urząd Skarbowy i Celny Jej Królewskiej Mości oraz Urząd ds. Postępowania Finansowego.

11.2 Brytyjskie prawo wymaga od wszelkich instytucji finansowych uzyskania, zweryfikowania i nagrywania danych identyfikujących ich wszystkich klientów. W związku z tym możemy wymagać od naszych użytkowników podania nam danych identyfikujących ich, a także sięgać do innych źródeł w celu uzyskania informacji o naszych użytkownikach.

11.2 Zgodnie z z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z przestrzegania uregulowań dotyczących prania pieniędzy z 2017 roku oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa Wielkiej Brytanii lub państwa, do którego przekazywane są środki pieniężne lub w którym mają być otrzymane. W związku z tym możemy wymagać od naszych użytkowników podania nam danych identyfikujących ich, a także sięgać do innych źródeł w celu uzyskania informacji o naszych użytkownikach, aby zweryfikować ich tożsamość.

11.3 Mogą być wymagane następujące metody weryfikacji: dowody fotograficzne tożsamości, na przykład kopia paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość, dowód rezydencji i/lub dowód pochodzenia środków finansowych.

11.4 Zastrzegamy sobie jednak prawo zażądania w dowolnym czasie, by użytkownik udostępnił nam wspomniane powyżej dokumenty oraz pozostałe dane uzupełniające.

11.5 Jesteśmy zobligowani do weryfikowania danych osobowych użytkowników w celu potwierdzenia ich tożsamości, a w proces weryfikacji możemy zaangażować uznaną agencję. Możemy również przekazać dane osobowe użytkowników agencji informacji kredytowej, która może prowadzić ewidencję takich danych.

11.6 Odbywa się to wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika; nie jest dokonywana ocena jego zdolności kredytowej i nie ma to wpływu na jego zdolność kredytową. Wszelkie dane podane przez użytkownika przetwarzane są bezpiecznie i w pełnej zgodności z ustawą o ochronie danych z 1998 roku.

11.6.1 Ze szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych i przetwarzania przez nas danych użytkowników można się zapoznać, czytając naszą Politykę prywatności. Polityka prywatności jest dostępna na żądanie po napisaniu przez użytkownika na adres: [[email protected]] oraz na stronie internetowej: [https://www.transfergo.com/en/privacy-policy].

11.7 Przepisy prawa mogą obligować nas do podania rządowi lub innym uprawnionym organom informacji o użytkowniku, sposobie korzystania przez niego z naszej usługi oraz jego zleceniach. Użytkownik potwierdza to i zgadza się na to, korzystając z naszej usługi.

(12) Ograniczenie odpowiedzialności
12.1 Usługę świadczyć będziemy z zachowaniem należytej dbałości i staranności.

12.2 Dołożymy rozsądnych starań, by usługa pozostawała dostępna, za wyjątkiem: okresu planowanej konserwacji, o którym uprzedzimy z dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem, publikując powiadomienie w naszej witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej albo wyświetlając użytkownikom alert przez usługę;

12.2.1 lub okresu niezaplanowanej konserwacji w standardowych godzinach roboczych (czasu brytyjskiego) lub w innych godzinach, w przypadku którego dołożymy rozsądnych starań, by powiadomić o nim użytkowników z wyprzedzeniem poprzez opublikowanie powiadomienia w naszej witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej albo wyświetlając użytkownikom alert przez usługę.

12.3 Z uwagi na charakter Internetu i technologii oraz współpracę z dostawcami zewnętrznymi usługa dostarczana jest w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności. To oznacza, że nie możemy obiecać nieprzerwanego korzystania z usługi, bez opóźnień i błędów, ani spełnienia oczekiwań użytkowników, oraz że w niniejszych Warunkach nie zobowiązujemy się w żaden sposób do zapewniania określonego działania lub dostępności usługi, oraz to, że w maksymalnym możliwym zakresie wyłączamy wszelkie zobowiązania, jakie mogą być implikowane przez przepisy prawa.

12.4 W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy też odpowiedzialności za żadne opóźnienia w realizacji transakcji bądź innych naszych zobowiązań, jeśli dochodzi do nich z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, takich jak zmiany prawa, wycofanie waluty obcej, strajki i spory pracownicze, nałożenie sankcji na beneficjenta czy też katastrofy naturalne.

12.5 Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować transakcji z któregokolwiek z powyższych powodów, powiadomimy o tym użytkownika tak prędko, jak będziemy w stanie, i zastosujemy rozsądne środki mające na celu zabezpieczenie zwrotu wszelkich środków finansowych wpłaconych przez użytkownika.

12.6 W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w żadnym razie firma TransferGo, jej spółki zależne, kadra kierownicza, agenci, partnerzy czy pracownicy nie poniesie odpowiedzialności względem użytkownika w kwocie większej niż 1000.00 £ (dodatkowo do, w stosownych przypadkach, zwrotu kwoty transakcji oraz opłat za transakcję).

12.7 Tym niemniej, w przypadku dokonania przez nas przekazu płatności niezgodnie z instrukcjami użytkownika (na przykład wysłania jej do niewłaściwego odbiorcy) zwrócimy użytkownikowi całą kwotę tej płatności.

12.8 Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wysyłanie pieniędzy przez usługę wyłącznie osobom, które użytkownik zna osobiście.

12.9 Jeśli użytkownik postanowi skorzystać z usługi w celu zapłacenia osobom trzecim za towary i usługi, tym samym potwierdza, że firma TransferGo nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem, legalnością bądź dostawą takich towarów i usług i nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość, bezpieczeństwo i legalność, oraz że każdorazowo korzysta z usługi w taki sposób na własne ryzyko.

(13) Siła wyższa
13. W przypadku wystąpienia siły wyższej, to znaczy okoliczności znajdujących się poza rozsądnie ustalonym zakresem wpływu firmy TransferGo, lecz wyłącznie w zakresie, w jakim

13.1.1 firma TransferGo nie może zapobiec, uniknąć bądź zlikwidować takich okoliczności ani nie może spowodować zapobieżenia, uniknięcia bądź zlikwidowania takich okoliczności, pomimo zachowania należytej staranności, firma TransferGo nie poniesie odpowiedzialności prawnej;

13.1.2 okoliczności takie będą mieć znaczący negatywny wpływ na zdolność firmy TransferGo do wywiązywania się przez nią ze swoich zobowiązań, w sytuacji, gdy firma TransferGo zastosowała rozsądne alternatywne środki mające na celu zapobieżenie takim zdarzeniom, firma TransferGo nie poniesie odpowiedzialności prawnej.

(14) Własność intelektualna i prawa autorskie
14.1 Witryna internetowa TransferGo oraz usługa TransferGo, związane z nimi i zawarte w nich treść i własność intelektualna, w tym, lecz nie wyłącznie, autorskie prawa majątkowe, patenty, prawa do baz danych, znaki towarowe i znaki usługowe, oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w postaci projektu, układu graficznego, procesów, funkcji, danych i treści naszej witryny internetowej i aplikacji mobilnej należą do nas i udzielamy użytkownikom zezwolenia na korzystanie z nich wyłącznie w celu korzystania z usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami.

14.2 Wszelkie prawa, tytuły i odsetki związane z witryną internetową i usługą TransferGo pozostają naszą własnością.

14.3 Z witryny internetowej i usługi TransferGo można korzystać wyłącznie w celach dozwolonych w niniejszych Warunkach lub opisanych w naszej witrynie internetowej. Użytkownicy mają prawo do oglądania i zachowywania kopii stron witryny internetowej TransferGo wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownikom nie wolno duplikować, publikować ani modyfikować witryny internetowej TransferGo, usługi TransferGo ani żadnej ich części, tworzyć od nich utworów pochodnych, uczestniczyć w przeniesieniu ich własności lub w ich sprzedaży, publikować ich w Internecie czy też w jakikolwiek sposób dystrybuować ich lub wykorzystywać do jakichkolwiek celów handlowych bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

14.4 W ramach naszej usługi zezwalamy użytkownikom na pobieranie naszej aplikacji mobilnej (w tym wszelkich uaktualnień) z naszej witryny internetowej lub przez sklep z aplikacjami, do użytku na urządzeniach mobilnych użytkowników, wyłącznie w celu uzyskania dostępu do usługi i korzystania z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami, udzielamy więc użytkownikom niewyłącznej, osobistej i niezbywalnej licencji wyłącznie do tego celu.

14.5 Prawo do korzystania z usługi jest przypisane do danego użytkownika i niezbywalne.

14.6 Firma TransferGo zaświadcza, że zachowuje pełne i kompletne prawo własności do udzielanych praw, prawo do dysponowania nimi oraz do swobodnego udzielania licencji na nie dowolnym licencjobiorcom.

14.7 Użytkownik nie ma prawa używać nazwy TransferGo ani żadnych znaków towarowych, logo, nazw domen czy innych wyróżniających się cech marki w sposób inny niż dozwolony w niniejszych Warunkach.

14.8 Użytkownikom nie wolno kopiować, reprodukować, udostępniać osobom trzecim, programować zwrotnie, składać zwrotnie ani korzystać do tworzenia pracy pochodnej (w postaci fizycznej bądź elektronicznej) żadnej części naszej witryny internetowej, jej treści czy też oprogramowania i baz danych stanowiących jej podstawę bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TransferGo.

14.9 Użytkownikowi nie wolno: (a) uzyskiwać dostępu do naszej witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub usługi przy użyciu robota, pająka, scrapera czy też innego urządzenia zautomatyzowanego; ani/lub (b) usuwać czy też zmieniać oznaczenia praw autorskich lub znaku towarowego, czy też innego powiadomienia o prawach autorskich lub legendy wyświetlanej w witrynie internetowej firmy TransferGo (bądź na stronach wydrukowanych z tej witryny).

(15) Dozwolony użytek
15.1 Użytkownik zgadza się na to, że korzystanie przez niego z naszej witryny internetowej i/lub usług będzie równoznaczne z jego zgodą na niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki, nie powinien korzystać z naszej witryny internetowej i/lub usług.

15.2.1 Podczas korzystania z naszych usług użytkownikowi nie wolno: obchodzić, wyłączać lub w inny sposób zaburzać funkcji usługi związanych z bezpieczeństwem;

15.2.2 tworzyć więcej niż jednego konta;

15.2.3 podawać w swoim koncie fałszywych bądź mylących danych;

15.2.4 zezwalać innej osobie na korzystanie z usługi na swoje imię i nazwisko, chyba że jest firmą i taka osoba zostanie przez niego uprawniona;

15.2.5 korzystać z usługi, jeśli go zawiesimy w prawach użytkownika lub zbanujemy;

15.2.6 angażować się w oszukańcze, nielegalne działania;

15.2.7 modyfikować, przechwytywać, zaburzać lub hackować naszej witryny internetowej lub usługi;

15.2.8 lub nieprawidłowo korzystać z usługi poprzez świadome wprowadzanie do niej wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogą zaszkodzić usłudze lub któremukolwiek z użytkowników sprzętu przynależącego do usługi (łącznie lista ta tworzy Zasady dozwolonego użytku).

15.3 Nieprzestrzeganie Zasad dozwolonego użytku stanowi poważne naruszenie niniejszych Warunków i może skutkować podjęciem przez nas (z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia) wszystkich lub wybranych spośród kroków wymienionych poniżej:

15.3.1 natychmiastowego, tymczasowego lub trwałego wycofania prawa użytkownika do korzystania z usługi lub do zamknięcia konta użytkownika;

15.3.2 udzielenia użytkownikowi ostrzeżenia;

15.3.3 podjęcia kroków prawnych skierowanych przeciwko użytkownikowi, w tym postępowania mającego na celu uzyskanie zwrotu wszelkich kosztów (w tym, lecz nie wyłącznie, zasadnych kosztów postępowania administracyjnego i prawnego) poniesionych w związku z przedmiotowym naruszeniem;

15.3.4 ujawnienia organom ścigania danych, których ujawnienie uznamy zasadnie za niezbędne.

15.4 Możemy również podjąć kroki inne niż powyższe oraz wszelkie inne działania, które zasadnie uznamy za odpowiednie.

(16) Reklamacje
16.1 Celem firmy TransferGo jest zapewnianie możliwie najwyższej jakości obsługi klienta. W razie problemu firma TransferGo zawsze będzie się starała pomóc użytkownikowi rozwiązać go tak szybko i efektywnie, jak to możliwe. Egzemplarz opisu procedury składania reklamacji można otrzymać od nas na żądanie, pisząc na adres: [[email protected]].

16.2 Jeśli, choć to mało prawdopodobne, użytkownik nie będzie zadowolony z naszej usługi, w pierwszej kolejności powinien możliwie prędko złożyć u nas pisemną reklamację, wysyłając ją na adres mailowy: [[email protected]].

16.3 Potwierdzimy odbiór reklamacji w ciągu dwóch dni roboczych.

16.4 Zbadamy reklamację i skontaktujemy się z użytkownikiem, podając nasze wstępne ustalenia, nie później niż dwa tygodnie po jej otrzymaniu.

16.5 Jeśli użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, może zgłosić sprawę do rzecznika finansowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej rzecznika finansowego pod adresem: https://www.financial-ombudsman.org.uk lub kontaktując się z rzecznikiem finansowym, pisząc na adres: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londyn E14 9SR, dzwoniąc pod numer: 0800 0234 567 lub pisząc na adres e-mail: [[email protected]].

(17) Zmiany Warunków
17.1 Od czasu do czasu może wystąpić potrzeba, byśmy zmienili niniejsze Warunki, aby:

17.1.1 zachować zgodność z przepisami prawa i uregulowaniami;

17.1.2 dostosować je do zmieniających się warunków rynkowych; lub

17.1.3 dostosować je do zmieniających się warunków biznesowych.

17.2 Firma TransferGo powiadomi użytkowników o wszelkich zmianach niniejszych Warunków mailowo i/lub publikując powiadomienie w naszej witrynie internetowej oraz aplikacji mobilnej, wraz z datą wejścia tych zmian w życie („datą wejścia zmian w życie”).

17.3 Firma TransferGo powiadomi użytkowników z trzydziestodniowym wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach niniejszych Warunków. Dalsze korzystanie przez użytkownika z naszych usług po dacie wejścia zmian w życie będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego zmienionych Warunków.

17.4 Standardowo zmiany wprowadzone w naszych Warunkach będą mieć zastosowanie wyłącznie do korzystania przez użytkownika z usługi po dacie wejścia zmian w życie, mogą jednak również mieć zastosowanie do transakcji lub korzystania z naszej usługi w innej formie zainicjowanego przed datą wejścia zmian w życie, jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Data wejścia w życie aktualnej wersji Warunków to 9 października 2018 roku. Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się przed datą wejścia w życie niniejszych Warunków, dotychczasowe Warunki pozostają ważne do 9 grudnia 2018 roku.
]] [[[
(18) Niestanowienie porad finansowych
18.1 Nasza usługa i wszelkie informacje wyświetlane w naszej witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej nie stanowią inwestycji ani porady finansowej, i żadnych aspekty dostarczania tych informacji nie można interpretować jako konstytuujące relację powierniczą, finansową lub inną o charakterze doradczym pomiędzy firmą TransferGo a użytkownikiem lub jakąkolwiek osobą trzecią.

18.2 Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności prawnej za straty lub szkody poniesione na skutek działań podjętych lub niepodjętych przez użytkownika w wyniku lektury naszych publikacji. Użytkownik potwierdza, że korzysta z podawanych przez nas informacji na własne ryzyko.

18.3 Nasze publikacje nie stanowią porad inwestycyjnych i nie należy interpretować ich treści jako takich porad. Treści te publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.

18.4 Informacje zawarte w naszych publikacjach nie stanowią oferty ani rekomendacji dotyczących zakupu lub sprzedaży, ani próby uzyskania oferty bądź rekomendacji dotyczących zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, i nie należy ich interpretować jako takie oferty, rekomendacje czy próby. Nasze publikacje nie stanowią rekomendacji skorzystania z jakiejkolwiek konkretnej strategii inwestycyjnej i nie należy ich interpretować jako takie rekomendacje.

18.2 Żadne komentarze lub złożone oświadczenia nie stanowią rekomendacji dla użytkownika, aby podjął określone działania, i nie należy ich postrzegać jako porad inwestycyjnych.

(19) Jurysdykcja
19.1 Niniejsze Warunki podlegają prawu brytyjskiemu i należy je interpretować zgodnie z nim, a wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przez sądy Anglii i Walii.

19.2 Użytkownik zgadza się na to, że sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami.

19.3 Wszelka komunikacja pomiędzy nami a użytkownikiem odbywać się będzie w języku angielskim. W przypadku dokonania tłumaczenia niniejszych Warunków na inny język ich decydującą wersją językową pozostanie wersja w języku angielskim.

Dane do kontaktu Siedziba firmy:

TransferGo Ltd
1a Old Street Yard White Collar Factory
EC1Y 8AF Londyn
Wielka Brytania
Firma zarejestrowana w Anglii i Walii z numerem 07914165
e-mail:[[email protected]]