OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2023 R

UAB ‘TransferGo Lithuania’

Regulamin

Niniejszy Regulamin (zwany w niniejszym dokumencie jako „T & C”) są warunki handlowe spółki UAB «TransferGo Litwie», kod firmie 304871705, z siedzibą przy Palangos ul . 4, Wilno, Litwa (zwane w tym dokumencie „my”), a także warunki i procedury świadczenia naszych usług przez www.transfergo.com oraz aplikacę mobilną TransferGo. Określają również prawa, obowiązki i obowiązki Konsumenta i Firmy w zakresie tych usług.

Te T & C mają zastosowanie do wszystkich relacji między Firmą a Konsumentem, które wynikają ze świadczenia usług.

Nasza licencja instytucji pieniądza elektronicznego została wydana przez Bank Litwy, kod autoryzacji LB000461, numer licencji 36, z dnia 2018-07-10. Jesteśmy nadzorowani przez Bank Litwy z siedzibą w Gedimino pr. 6, LT-01103, Wilno, Litwa, tel. +370 800 50 500. Więcej informacji o Banku Litwy można znaleźć tutaj: https://www.lb.lt/en/. Dane o nas są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej.

Znajdujemy się na publicznej liście „Instytucji pieniądza elektronicznego, posiadającej licencję wydaną na Litwie na »nieograniczoną działalność«, zarządzaną przez Bank Litwy, która jest publikowana na oficjalnej stronie internetowej Banku Litwy. Listę można znaleźć pod linkiem: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&business_form%5B%5D=32.

Wszelkie odniesienia do „my”, „nas” lub „nasz” należy traktować jako odniesienia do UAB „TransferGo Litwa”. Wszelkie odniesienia do „Ciebie” lub „Twojego” należy traktować jako odniesienia do Ciebie, klienta UAB „TransferGo Litwa”.

  1.  DEFINICJE Aby upewnić się, że zgadzasz się z naszym zrozumieniem kluczowych terminów w tym dokumencie, zdefiniowaliśmy je poniżej:„Konto” – konto z pieniędzmi elektronicznymi, które otworzyłeś lub zamierzasz otworzyć u nas, które jest używane do przelewów„Wyciąg z konta” – dokument, który udostępniamy, zawierający informacje o Przelewach wykonanych w określonym przedziale czasu„Uwierzytelnianie” – procedura, która pozwala nam zweryfikować Twoją tożsamość lub ważność użycia określonego narzędzia płatności, w tym jego spersonalizowanych danych uwierzytelniających„Prowizja” – opłata, którą pobieramy za nasze usługi, zgodnie z cennikiem i szczegółową umową o świadczenie usług„Konsument, Ty” – Ty jako osoba prywatna działająca w celach innych niż handel, biznes lub zawód na mocy niniejszych & C„Konto klienta” – zbiór danych, transakcji i ustawień profilu, które składają się na Twój osobisty profil u nas, umożliwiający tworzenie zleceń przelewów, monitorowanie transakcji i komunikację z nami

   Trwały nośnik” – miejsce, w którym informacje przeznaczone dla Ciebie osobiście są przechowywane w sposób dostępny i nie zmieniają tych informacji

   E-money (pieniądz elektroniczny)” – cyfrowa alternatywa gotówki; wartość pieniężna, która jest przechowywana elektronicznie po otrzymaniu środków i jest używana podczas dokonywania transakcji płatniczych

   E-portfel” – portfel cyfrowy (znany również pod nazwą e-portfel), pozwalający na dokonywanie elektronicznych transakcji finansowych przy użyciu waluty cyfrowej

   Strony” – ty i my

   Odbiorca” – osoba fizyczna lub prawna, która ma otrzymać środki zgodnie z Poleceniem przelewu

   Płatnik” – osoba fizyczna lub prawna, która zezwala na Zlecenie przelewu z rachunku płatniczego lub, w przypadku braku rachunku płatniczego, osoba fizyczna lub prawna, która składa Polecenie przelewu

   Narzędzie płatności” – spersonalizowane urządzenie (a) i / lub zestaw procedur, których używasz, na przykład, do zainicjowania polecenia przelewu.

   Przelew” – inicjowana przez płatnika lub w jego imieniu lub przez odbiorcę czynność polegająca na umieszczeniu / przekazaniu / wypłacie środków

   Spersonalizowane dane uwierzytelniające” – spersonalizowane dane używane do celów uwierzytelniania, które albo podajemy, albo tworzysz za pomocą dostarczonych przez nas środków.

   Usługi” – usługi świadczone przez nas w ramach niniejszych & C

   Silne uwierzytelnienie klienta” – uwierzytelnianie wymagające co najmniej dwóch z następujących elementów:

   1. sklasyfikowane jako wiedza (coś, co wiesz tylko Ty)
   2. posiadanie (coś, co tylko ty posiadasz)
   3. nieodłączność (coś, co jest szczególne dla Ciebie)

    

   T & C”- niniejszy Regulamin i ewentualne załączniki do niego

   Polecenie przelewu” – dyspozycja złożona nam przez płatnika lub odbiorcę w celu wykonania Przelewu

   Unikalny identyfikator” – kombinacja liter, cyfr i symboli, która jasno identyfikuje innego użytkownika usług płatniczych – na przykład numer IBAN innego banku.

   Witryna internetowa” – nasza witryna internetowa pod adresem: www.transfergo.com.

   Dzień roboczy” – dzień, w którym świadczymy usługi. To nie jest sobota, niedziela ani święto narodowe określone w aktach prawnych Republiki Litewskiej lub kraju odbiorcy lub płatnika.

  2.  REJESTRACJA I OTWARCIE KONTA
   1. Masz możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami & C przed związaniem się nimi. Są one dostępne w Witrynie w języku angielskim i litewskim.
   2. Po ich przeczytaniu zostaniesz poproszony o ich zaakceptowanie przez zaznaczenie odpowiedniego „pola wyboru”. Jeśli tego nie zrobisz lub pominiesz ten krok, nie będziesz mógł zakończyć procesu rejestracji ani korzystać z naszych Usług.
   3. Zanim otworzymy Twoje konto, musisz najpierw złożyć wniosek i dostarczyć wszystkie dokumenty i informacje, o które prosimy.
   4. Aby Cię zidentyfikować, poprosimy Cię o podanie danych osobowych i / lub dokumentacji. Obejmuje to (między innymi) imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, selfie na żywo, cel i cel otwarcia konta itp. Umowę możemy zawrzeć dopiero po podaniu tych informacji. Jeśli podczas rejestracji podałeś imię i nazwisko, które nie zgadzają się z Twoim dokumentem tożsamości, które nam przekazałeś, zgadzasz się, że dokonamy autokorekty Twoich danych zgodnie z Twoim dokumentem tożsamości.
   5. Jesteś odpowiedzialny za podawanie dokładnych i zgodnych z prawdą informacji przez cały czas oraz za wszelkie straty, które mogą wyniknąć z podania nieprawidłowych danych.
   6. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji i zatwierdzeniu przez nas Twojego wniosku Konto zostanie otwarte i będziesz mógł rozpocząć korzystanie z naszych Usług.
   7. Mamy prawo odmówić rejestracji i otwarcia konta bez wyjaśnienia dlaczego. Jednakże wstrzymamy się z wyjaśnieniami tylko wtedy, gdy mamy „istotne powody”, aby to zrobić, których nie musimy ujawniać – lub których ujawnianie może być zabronione przez prawo.
   8. Masz prawo otworzyć jedno konto, chyba że wyraźnie zatwierdzimy otwarcie dodatkowych kont.
  3.  NASZE USŁUGI
   1. Świadczone przez nas usługi są następujące:
    1. Otwarcie konta pieniądza elektronicznego, środki / przelew pieniężny, usługi bankowości elektronicznej
    2. przekaz pieniężny.
  4.  WYDAWANIE I WYKONYWANIE PIENIĘDZY ELEKTRONICZNYCH
   1. Kiedy otrzymujemy od Ciebie środki, wystawiamy równowartość kwoty pieniądza elektronicznego.
   2. Kiedy otrzymamy Twoją prośbę, wymieniamy Twoje e-pieniądze na równowartość pieniężną.
   3. Jeśli różnią się od klauzul określonych w niniejszych Warunkach & C, warunki, okres i dodatkowe wynagrodzenie za wykup pieniądza elektronicznego zostaną omówione w odrębnym porozumieniu między Stronami.
   4. Za wykup pieniądza elektronicznego możemy naliczyć dodatkowe wynagrodzenie tylko wtedy, gdy:
    1. poprosisz o wykupienie e-pieniędzy przed tymi & C wygaśnie
    2. wypowiesz te warunki & C przed tymi T & C wygaśnie
    3. pytasz wykupu pieniądza elektronicznego więcej niż 1 (jeden) rok po tych T & C wygaśnie.
   5. Nie ma specjalnych warunków realizacji pieniądza elektronicznego, które różnią się od standardowych warunków dla przelewów wykonywanych na koncie.
   6. Ty decydujesz, ile e-pieniędzy chcesz przelać lub wymienić.
   7. Jeśli poprosisz nas o wykupienie Twoich e-pieniędzy przed tymi & C wygaśnie, masz prawo zażądać od nas zwrotu części lub całości jego wartości pieniężnej.
   8. Możesz poprosić o wykupienie swoich pieniędzy elektronicznych, generując polecenie przelewu, aby przenieść środki z konta na inne wybrane konto. Możesz również wypłacić go z Konta innymi obsługiwanymi przez nas metodami.
   9. Mamy prawo zastosować ograniczenia dotyczące wykupu pieniądza elektronicznego, jeśli przelew jest niemożliwy z „szczególnych powodów” – na przykład nie dokonujemy przelewu do krajów lub podmiotów objętych sankcjami opublikowanymi przez Unię Europejską, Urząd Zagraniczny Assets Control (OFAC) z USA i innych odpowiednich organizacji. Lista konkretnych przyczyn, obejmująca regulacje prawne w kraju odbiorcy oraz przeszkody techniczne, nie jest ograniczona.
   10. Jeśli nie zwrócimy Ci pieniędzy z przyczyn od nas niezależnych, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Przekażesz nam inne konto, na które wyślemy pieniądze, lub przekażesz nam dodatkowe informacje, których potrzebujemy, aby dokończyć spłatę.
   11. Odkupimy pełną wartość pieniężną pieniądza elektronicznego, jeśli złożysz wniosek po wygaśnięciu lub nie później niż 1 (jeden) rok od wygaśnięcia niniejszych & C.
   12. E-pieniądze przechowywane na Koncie nie stanowią depozytu. W żadnych okolicznościach nie płacimy żadnych odsetek za pieniądze elektroniczne przechowywane na Koncie ani nie zapewniamy żadnych innych korzyści związanych z okresem przechowywania pieniądza elektronicznego.
  5.  SILNE UWIERZYTELNIANIE KLIENTA
   1. Stosujemy silne uwierzytelnienie klienta, gdy jako płatnik:
    1. dostęp do swojego konta online lub za pomocą innego kanału zdalnego
    2. zainicjuj przelew elektroniczny
    3. wykonywać za pośrednictwem kanału zdalnego jakichkolwiek działań, które mogą sugerować ryzyko oszustwa lub innych nadużyć.
   2. Nie poniesiesz żadnych strat finansowych, jeśli nie zastosujemy silnego uwierzytelnienia klienta, chyba że działałeś w nieuczciwy sposób.
   3. Silne dane uwierzytelniające klienta oznaczają:
    1. Twoja nazwa logowania (numer telefonu, za pomocą którego się rejestrujesz)
    2. swoje hasło
    3. specjalny kod wysłany na Twój telefon komórkowy przed zalogowaniem się na konto i podczas inicjowania przelewu. Nie wykonamy przelewu, chyba że wprowadzisz specjalny kod.
   4. Po uzyskaniu dostępu do konta możesz pozostać nieaktywny przez maksymalnie 5 minut. Po 5 minutach sesja się zakończy i zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie.
   5. Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz błędne dane uwierzytelniające, jesteśmy uprawnieni do zablokowania tych danych. Poinformujemy Cię, zanim to zrobimy. Jeśli tak się stanie, będziesz musiał wystąpić o nowe dane uwierzytelniające.
  6.  INFORMACJE POTRZEBNE W ZLECENIU PRZELEWU
   1. Zostaniesz poproszony o podanie unikalnego identyfikatora, abyśmy mogli prawidłowo zainicjować i wykonać polecenie przelewu.
   2. Przelew uznaje się za prawidłowo wykonany, jeżeli został przeprowadzony zgodnie z tym Unikalnym Identyfikatorem.
   3. Możemy zweryfikować spójność Unikalnego Identyfikatora. Jeśli jest to niespójne, możemy odmówić wykonania Przelewu i poinformować Cię – jako Płatnika – o tym.
   4. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje (np. kwota i waluta, imię, nazwisko odbiorcy itp.), aby prawidłowo wykonać Przelew.
   5. Przedstawimy również szacunkową kwotę, jaką odbiorca otrzyma („Kwota wypłaty”) po przeliczeniu walut i odliczeniu opłaty transakcyjnej.
   6. Kwota otrzymana przez Odbiorcę może różnić się od Kwoty Wypłaty z powodu dodatkowych opłat stosowanych przez banki lub innych usługodawców. Patrz punkt 14: „Inne opłaty, obciążenia i odsetki”.
   7. Wyłącznie Ty ponosisz odpowiedzialność za poprawność wszystkich szczegółów transakcji podanych przed wysłaniem.
  7.  WYRAŻANIE I WYCOFYWANIE ZGODY NA INICJOWANIE PRZELEWU LUB WYKONANIE PRZELEWU
   1. Przelew jest uważany za autoryzowany tylko wtedy, gdy jako Płatnik wcześniej wyraziłeś zgodę na jego wykonanie.
   2. Możesz wyrazić zgodę, przechodząc przez procedury uwierzytelniania, które udostępniamy (np. hasła, kody itp.).
   3. Pisemna zgoda musi być poprawnie podpisana.
   4. Możesz wyrazić zgodę w innych formatach, zgodnie z wymaganiami określonych usług i / lub wskazanymi w dodatkowych umowach między Stronami.
   5. Możesz wycofać swoją zgodę na wykonanie przelewu w dowolnym momencie, zanim go otrzymamy. Możemy nie być w stanie anulować przelewu, który został już wykonany. Możesz również wycofać zgodę na wykonanie serii Przelewów, w którym to przypadku wszystkie przyszłe Przelewy staną się nieautoryzowane.
   6. Jeśli Przelew został zainicjowany przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, Płatnik nie może odwołać Polecenia Przelewu po wyrażeniu przez Odbiorcę zgody na jego wykonanie.
   7. Jeżeli Strony z góry ustalą konkretny termin wykonania Polecenia Przelewu, najpóźniej możesz wycofać Polecenie Przelewu najpóźniej na dzień przed uzgodnionym terminem – przed końcem Dnia Roboczego.
   8. Po wygaśnięciu tych terminów Polecenie przeniesienia może zostać odwołane tylko wtedy, gdy Strony – aw niektórych przypadkach Odbiorca – wyrażą na to zgodę.
  8.  ODBIERANIE ZLECENIA PRZENOSZENIA, ODMOWA WYKONANIA I INNE WYMAGANIA PRZELEWU
   1. Dopóki na koncie jest wystarczająca ilość środków, będziemy przetwarzać Twoje polecenia przelewu „bez zbędnej zwłoki”. W przypadku braku wystarczających środków nie wykonamy polecenia przelewu.
   2. Uważamy, że Polecenie Transferu zostało otrzymane w momencie jego otrzymania. Jeśli ten dzień nie jest dniem roboczym, uważamy, że został odebrany w następny dzień roboczy.
   3. Nie pobierzemy środków z Twojego konta przed otrzymaniem polecenia transferu.
   4. przelewu otrzymane poza godzinami pracy w Dniu Roboczym uważa się za otrzymane w następnym Dniu Roboczym.
   5. Jeśli zgodzimy się na wykonanie Polecenia przelewu w określonym dniu, ten dzień będzie traktowany jako godzina otrzymania. Jeśli uzgodniony dzień nie jest dla nas Dniem Roboczym, za moment odbioru będzie uważany następny Dzień Roboczy.
   6. Polecenia przelewu w naszym systemie są realizowane natychmiast (w ciągu kilku minut, chyba że Transfer zostanie zawieszony z powodu przypadków określonych w aktach prawnych i niniejszych & ), niezależnie od naszych godzin pracy.
   7. Jeśli odmówimy wykonania Twojego Polecenia przelewu, wyjaśnimy, dlaczego i co należy zrobić, aby poprawić błędy, które uniemożliwiły Transfer – chyba że jest to niemożliwe lub niezgodne z prawem.
   8. Możemy odmówić wykonania lub przyjęcia Polecenia przelewu, jeśli Twoje prawo do zarządzania środkami jest ograniczone przez prawo lub jeśli akty prawne zawieszają przelewy, z wyjątkiem przypadków takich jak punkt 9 poniżej.
   9. przypadku gdy prawo stanowi, że wymuszone odzyskanie środków nie ma zastosowania do określonej kwoty środków na Twoim Koncie, upewnimy się, że masz do nich dostęp.
  9.  WYKONYWANIE TRANSFERU
   1. W przypadku zlecenia przelewu w euro na terenie UE upewniamy się, że odpowiednia kwota wpłynie na konto dostawcy usług płatniczych Odbiorcy przed końcem następnego Dnia Roboczego, chyba że ustalono inaczej.
   2. Jeśli zamówisz przelew euro na terytorium Republiki Litewskiej przed godziną 12:00, upewnimy się, że odpowiednia kwota wpłynie na konto dostawcy usług płatniczych Odbiorcy w tym samym Dniu Roboczym. Odpowiednia kwota Przelewów zamówionych po godzinie 12:00 zostanie przelana na konto dostawcy usług płatniczych Odbiorcy nie później niż w następnym Dniu Roboczym.
   3. Jeśli Strony zgodzą się wykonać Polecenie przelewu w określonym dniu, upewnimy się, że pieniądze wpłyną na konto dostawcy usług płatniczych Odbiorcy tego samego dnia lub (jeśli ten dzień nie jest Dniem Roboczym ) następnego dnia roboczego.
   4. Kiedy wykonujesz przelewy w walutach innych niż euro na terenie UE, postaramy się upewnić, że kwota zostanie zaksięgowana na koncie dostawcy usług płatniczych Odbiorcy do końca następnego Dnia Roboczego, ale nie później niż cztery Dni Robocze po otrzymaniu Twojego Polecenia Transferu.
  10.  LIMITY WYDATKÓW NA PŁATNOŚCI
   1. Maksymalne limity wydatków na Transfery są określone w szczegółowych umowach podpisywanych między Stronami.
  11.  BLOKOWANIE KONTA I / LUB NARZĘDZIA PŁATNOŚCI
   1. Możemy zablokować przelewy z Twojego konta lub odmówić Ci dostępu do Narzędzia płatności, jeśli:
    1. podejrzewamy, że środki na Twoim Koncie mogą zostać użyte do popełnienia przestępstwa lub z niego wynikać
    2. nie wywiązujesz się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych O & C
    3. wymagają tego przepisy i regulacje
    4. uważamy, że ochrona konta jest konieczna lub zalecana.
   2. Przeniesienia to:
    1. z naruszeniem niniejszych Warunków & C lub wymagania bezpieczeństwa konta
    2. podejrzane, nieautoryzowane lub oszukańcze lub
    3. składane, gdy jesteś lub wkrótce staniesz się niewypłacalny lub upadłość.
   3. Postaramy się poinformować Cię, zanim wprowadzimy takie blokady lub zawieszenia lub, jeśli nie możemy, natychmiast po ich zakończeniu. Zawsze będziemy starać się wyjaśnić, dlaczego podjęliśmy te kroki, chyba że zabraniają tego przepisy lub regulacje lub takie postępowanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu.
  12.  INFORMACJE O PŁATNOŚCI OTRZYMUJESZ
   1. Zanim wykonamy Polecenie przelewu, musimy poinformować Cię o maksymalnym możliwym terminie realizacji Polecenia przelewu, prowizjach, które musisz uiścić oraz o tym, jak te opłaty są podzielone. Te informacje są dostępne na Twoim Koncie Klienta.
   2. Przekażemy Ci wyciągi z Konta z wykonanych Przelewów, zawierające:
    1. informacje umożliwiające identyfikację każdego Przelewu i szczegóły dotyczące odbiorcy
    2. kwota przelewu w walucie określonej w zamówieniu
    3. prowizje za każdy przelew i sposób podziału tych opłat
    4. kurs wymiany, jeśli ma to zastosowanie, oraz kwotę przelewu po zastosowaniu tego kursu
    5. data obciążenia środków lub data otrzymania przez nas polecenia transferu
    6. inne informacje, które dostarczymy zgodnie z wymogami aktów prawnych Republiki Litewskiej.
   3. Te dane są dostarczane osobiście za pośrednictwem konta klienta.
   4. Musimy również poinformować Cię e-mailem lub SMS-em o wszelkich podejrzeniach lub faktycznych oszustwach popełnionych przez inne osoby lub o wszystkim, co zagraża bezpieczeństwu Twojego Konta (w zależności od tego, które jest w danym momencie najbezpieczniejsze i najbardziej praktyczne).
  13.  CENY, PROWIZJE I WYMIANA WALUT
   1. Cennik i niniejsze O & C, opisz opłaty, jakie pobieramy za nasze zwykłe usługi. Inne niestandardowe usługi mogą wiązać się z opłatami, które nie są zdefiniowane tutaj ani w Cenniku – ale zawsze poinformujemy Cię o takich przypadkach z wyprzedzeniem.
   2. Opłaty i należności za Usługi są podane w euro (o ile nie wskazano inaczej) i nie zawierają podatku VAT.
   3. W przypadku konieczności naliczenia podatku VAT lub innego podatku dodamy go do kwoty, która ma zostać wpłacona. W razie potrzeby wyszczególnimy kwotę netto, kwotę podatku i stawkę podatku.
   4. Płacisz prowizję za świadczone przez nas usługi.
   5. Wszelkie opłaty, które musisz zapłacić, zostaną potrącone z salda Twojego konta.
   6. Jeśli saldo Twojego konta nie obejmuje opłat za przelew i prowizję, mamy prawo odmówić wykonania przelewu.
   7. Przed rozpoczęciem transferu podamy Ci kursy wymiany walut.
   8. Wymiana walut odbywa się na podstawie naszego kursu wymiany walut w momencie przeliczenia. Jest on stale aktualizowany i publikowany na naszej stronie internetowej. Kiedy wykonujesz przelew z podanym kursem, obowiązuje Cię limit kursu wymiany 5%. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania przelewu i zwrotu Twoich środków na konto, z którego pochodzą, jeśli kurs wymiany walut zmieni się o 5% lub więcej w czasie, na który gwarantujemy Ci kurs.
   9. Nie jesteśmy dostawcą usług handlu walutami; dlatego też użytkownik nie powinien korzystać z naszych Usług do jakiegokolwiek handlu walutami. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik korzysta z naszych Usług w tym celu, będzie łamać niniejsze Warunki, a my zastrzegamy sobie prawo do anulowania przelewów i zawieszenia lub likwidacji konta użytkownika bez powiadomienia i w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności.
   10. Strony ustalają, że zmieniony podstawowy kurs walutowy zostanie zastosowany niezwłocznie. Informujemy o tym w jednym z formatów wymienionych w niniejszych O & C.
   11. Na początku każdego roku kalendarzowego prześlemy Ci bezpłatnie zestawienie prowizji na Twoim koncie. Jeśli te T & C zostaną rozwiązane, a my przedstawimy Ci zestawienie wszystkich opłat prowizyjnych od początku roku kalendarzowego do dnia niniejszych & C są zakończone.
  14.  INNE OPŁATY, OBCIĄŻENIA I ODSETKI
   1. Jeśli dokonasz transakcji, która powoduje, że firma TransferGo poniesienie opłaty lub obciążenia, takie jak obciążenie zwrotne lub inne opłaty, zgadzasz się zwrócić nam wszystkie takie opłaty.
   2. Aby umożliwić nam pobranie płatności od użytkownika, użytkownik upoważnia nas do uzyskania dostępu, obciążenia lub pobrania środków z któregokolwiek z narzędzi płatniczych użytkownika.
   3. Na przykład, jeśli podczas dokonywania transakcji na Twoim koncie bankowym nie ma wystarczających środków, możemy spróbować obciążyć Twoje konto bankowe lub obciążyć Twoją kartę kredytową w późniejszym czasie.
   4. TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty pobierane przez bank odbiorcy za przekazanie środków na rachunek bankowy odbiorcy.
   5. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opłat, jakie mogą być nałożone w związku z transakcją, należy skontaktować się bezpośrednio z bankiem odbiorcy.
   6. TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub obciążenia, jakie mogą zostać poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z danego narzędzia płatniczego w celu sfinansowania transakcji. Mogą to być m.in. nieautoryzowane opłaty za przekroczenie salda rachunku bankowego nałożone przez banki w przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym lub opłaty za „zaliczkę gotówkową” i dodatkowe odsetki, które mogą zostać nałożone przez dostawców kart kredytowych, jeśli potraktują oni korzystanie z Usługi jako transakcję gotówkową, a nie zakupową.
   7. Nie będą Ci przysługiwać żadne odsetki za okres, w którym środki, które mają zostać przekazane, są w Banku, lub oczekują na przekaz, lub są w trakcie realizacji przekazu, lub za jakikolwiek inny okres. TransferGo może, w dowolnym momencie i według własnego uznania, ograniczyć kwotę, która ma zostać przekazana, albo na podstawie poszczególnych transakcji, albo na zasadzie sumarycznej.
   8. W niektórych przypadkach mogą mieć zastosowanie opłaty bankowe za pośrednictwo. W takich przypadkach TransferGo może odmówić pokrycia tych opłat. TransferGo nie ponosi odpowiedzialności za pokrycie opłat nałożonych przez bank odbiorcy.
   9. TransferGo może pobierać dodatkowe opłaty za transakcje wykonywane kartą biznesową w celu pokrycia dodatkowych kosztów pobieranych przez wydawcę karty i systemy kart za przetwarzanie tych transakcji.
  15.  KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI
   1. Wszelka komunikacja, informacje o zmianach w naszych Cenach i Usługach oraz inne informacje wymieniane między Stronami będą odbywać się w języku litewskim, angielskim lub w innym języku, który wyraźnie uzgodniliśmy z Tobą.
   2. Możemy komunikować się:
    1. za pośrednictwem konta klienta
    2. e-mailem
    3. telefonicznie
    4. publikując je publicznie w naszej Witrynie.
   3. Komunikacja między Stronami będzie się odbywać głównie za pośrednictwem Konta Klienta i poczty elektronicznej. Wszelkie informacje, które wysyłamy do Ciebie za pośrednictwem tych kanałów, są uważane za dostarczone i skuteczne.
   4. Wiadomości e-mail można wysyłać na adresy podane w naszej witrynie oraz na adresy e-mail używane do rejestracji.
   5. Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, wykorzystamy Twoje dane do weryfikacji Twojej tożsamości. Rozmowy telefoniczne mogą odbywać się w godzinach opublikowanych w naszej Witrynie.
   6. Masz również prawo do otrzymania niniejszych & C oraz dotyczące ich informacje na papierze lub innym trwałym nośniku, który jesteśmy w stanie dostarczyć.
   7. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi Warunkami & C, zadzwoń do nas pod numer +370 5 2140 450 (uwaga: będą naliczane opłaty za sieć telefoniczną), skontaktuj się z nami za pośrednictwem pomocy w aplikacji lub napisz do nas na [email protected].
  16.  ZMIANY W OPŁATACH, T & C ORAZ WARUNKI USŁUGI
   1. Możemy zmienić nasze Prowizje, Warunki & C i / lub Warunki korzystania z usługi. Przedstawimy Ci poprawioną wersję T & C osobiście za pośrednictwem Konta Klienta, a także poinformujemy Cię (e-mailem lub SMS-em) co najmniej 60 dni kalendarzowych przed ich zmianą. Możesz zaakceptować lub odrzucić te zmiany. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, musisz nas o tym poinformować pisemnie lub wysyłając e-mail na [email protected].
   2. Jeśli nie otrzymamy Twojej odmowy w ciągu 60 dni kalendarzowych, będzie Ci obowiązywał nowy & C.
   3. Jeśli nie zgadzasz się z nowym & C, możesz wypowiedzieć Warunki & C natychmiast, bez opłat, w dowolnym momencie po otrzymaniu informacji o zmianach i przed ich wejściem w życie. Nadal musisz wypełniać wszelkie zobowiązania, które powstały przed T & C zostały zakończone.
  17.  BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI NAPRAWCZE
   1. Odpowiadasz za bezpieczeństwo urządzeń, na których się logujesz. Nie pozostawiaj ich bez nadzoru ani w zasięgu innych osób.
   2. W momencie, gdy dowiesz się o utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuczciwym użyciu narzędzia płatności, musisz natychmiast powiadomić nas (lub inny wyznaczony przez nas podmiot) za pośrednictwem swojego konta klienta i jednocześnie wysłać do nas e-mail z adresu e-mail, który zarejestrowałeś w naszym systemie lub zadzwoń do nas przez telefon. W tym momencie możemy podjąć dodatkowe kroki, aby upewnić się, że to Ty.
   3. Jeśli zauważysz jakąkolwiek podejrzaną aktywność na Koncie klienta lub podejrzewasz, że osoby trzecie mogły się na nie zalogować, musisz:
    1. poinformuj nas natychmiast i poproś o zablokowanie konta klienta oraz
    2. zmień swoje hasło.
   4. Jeśli Twoje konto jest wykorzystywane do jakichkolwiek wykroczeń (np. oszustwa, przestępstwa, terroryzmu lub innych wykroczeń), ponosisz odpowiedzialność prawną.
  18.  CO SIĘ DZIEJE Z NIEAUTORYZOWANYMI PŁATNOŚCIAMI
   1. Jeśli podejrzewasz, że Przelew przeszedł, który był nieautoryzowany lub nieprawidłowo wykonany, musisz poinformować nas o tym na piśmie w ciągu 13 miesięcy od obciążenia środków. Jeśli tego nie zrobisz, oznacza to, że akceptujesz Transfer.
   2. Jeśli powiadomisz nas o utracie, kradzieży, sprzeniewierzeniu lub oszukańczym użyciu narzędzia płatności zgodnie z opisem w punkcie 17.2 powyżej, nie poniesiesz żadnych konsekwencji finansowych z tytułu niewłaściwego użycia zagubionego, skradzionego lub przywłaszczonego narzędzia płatności ( chyba że działałeś w sposób oszukańczy).
   3. Gdy tylko dowiemy się, że nie autoryzowałeś przelewu, zwrócimy Ci kwotę przelewu – nie później niż do końca następnego dnia roboczego – i, w stosownych przypadkach, przywrócimy saldo Twojego konta (chyba że podejrzewamy oszustwo). Jeśli podejrzewamy oszustwo, poinformujemy Bank Litwy.
   4. Pierwsze 50 euro strat poniesionych w wyniku:
    1. użycie zgubionego lub skradzionego narzędzia płatniczego
    2. sprzeniewierzenie narzędzia płatności.
   5. Nie będziesz musiał pokrywać żadnych strat, jeśli:
    1. nie zauważyłeś, że telefon został zgubiony, skradziony lub przywłaszczony przed dokonaniem transferu (chyba że działasz w nieuczciwy sposób), lub
    2. nieautoryzowany transfer był naszą winą.
   6. Pokryjesz wszystkie straty poniesione przez Ciebie, działając w nieuczciwy sposób lub jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa (patrz sekcja 16) celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania. Jeśli podejrzewamy oszustwo, poinformujemy Bank Litwy.
   7. Jeśli nie poprosimy o silne uwierzytelnienie klienta, będziesz musiał ponieść straty wynikające z nieautoryzowanych transferów tylko w przypadku nieuczciwego działania.
  19.  NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWO WYKONANE TRANSFERY
   1. Kiedy wykonujemy Przelew zgodnie z Unikalnym Identyfikatorem wskazanym w Poleceniu Transferu, dane Odbiorcy są uważane za prawidłowe. Mamy prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do sprawdzenia, czy Unikatowy Identyfikator w Poleceniu przelewu jest zgodny z imieniem i nazwiskiem właściciela rachunku. Jeśli znajdziemy wyraźną niezgodność, możemy odmówić wykonania przelewu.
   2. Jeśli prawidłowo zainicjowane przez Ciebie Polecenie przelewu zostanie wykonane nieprawidłowo (lub nie zostanie zrealizowane w ogóle), niezwłocznie spróbujemy (na Twoje żądanie) prześledzić Przelew i bezpłatnie poinformować Cię o wynikach naszego wyszukiwania. Gdy wykonujemy Polecenie przelewu na podstawie nieprawidłowych danych, które podałeś, nie ponosimy odpowiedzialności za błędne lub niekompletne przekazanie. Postaramy się odzyskać środki z nieprawidłowych przelewów, a jeśli nie będziemy mogli, przekażemy Ci wszystkie istotne informacje, które posiadamy (na piśmie lub na innym trwałym nośniku), abyś mógł złożyć pozew o odzyskanie środków.
   3. Jeśli błąd leży po naszej stronie i ponosimy odpowiedzialność za błędne lub niekompletne przelewy, zwrócimy Ci pieniądze bez zbędnej zwłoki i, w stosownych przypadkach, przywrócimy saldo konta, które zostało obciążone.
   4. Będziemy również rekompensować wszelkie opłaty poniesione z powodu wadliwych lub niekompletnych przelewów spowodowanych naszym błędem.
   5. Nie odpowiadamy za straty pośrednie poniesione przez użytkownika z powodu winy lub niepełnych transferów. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za Twoje bezpośrednie straty.
   6. Jeśli zdecydujesz się korzystać z naszych Usług w celu płacenia stronom trzecim za ich towary i usługi, robisz to na własne ryzyko. Nie mamy żadnej kontroli nad jakością, bezpieczeństwem, legalnością ani dostawą tych towarów i usług.
   7. Ograniczenia naszej odpowiedzialności nie będą stosowane, jeśli jest to zabronione przez prawo.
  20.  TRANSFERY ZWROTNE INICJOWANE PRZEZ PŁATNIKA
   1. Możesz odzyskać pełną kwotę wykonanych Przelewów zainicjowanych przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeśli:
    1. nie określono dokładnej kwoty podczas autoryzacji przelewu, oraz
    2. kwota przelewu przekracza kwotę, której można było racjonalnie oczekiwać.

    Poprosimy Cię o podanie informacji o tych warunkach.

   2. Możesz zażądać takiego zwrotu w ciągu 8 tygodni od daty obciążenia.
   3. Zwrócimy pełną kwotę w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania prośby o zwrot pieniędzy lub wyjaśnimy, dlaczego nie dokonamy zwrotu, a także określimy procedurę odwołania od naszej odmowy.
  21.  BŁĘDY
   1. Jeśli zauważysz, że środki, które nie należą do Ciebie, zostały przelane na Twoje Konto, musisz nas o tym niezwłocznie poinformować.
   2. Jeśli kwota zostanie nieprawidłowo zaksięgowana na koncie, możemy ją obciążyć bez Twojej zgody. Jeśli nie masz już środków na swoim Koncie na pokrycie takiego obciążenia, musisz zwrócić nam środki w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania naszego wniosku. Jeśli nie podejmiesz współpracy i nie zwrócisz środków, TransferGo podejmie wobec Ciebie działania prawne i windykacyjne.
  22.  CZYNNOŚCI ZABRONIONE
   1. Korzystając z naszych Usług, nie wolno (w tym między innymi):
    1. nieprzestrzeganie niniejszych Warunków & C, wszelkie ich zmiany i akty prawne
    2. odmowa udzielenia informacji lub podjęcia innych działań, o które w uzasadniony sposób prosimy
    3. wykonywanie lub otrzymywanie przelewów z nielegalnie zdobytych środków, o których jesteś lub powinieneś wiedzieć
    4. korzystanie z naszych Usług w sposób, który powoduje straty, odpowiedzialność lub inne negatywne konsekwencje prawne lub szkody dla naszej reputacji biznesowej
    5. rozpowszechnianie wirusów komputerowych i podejmowanie innych działań, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie naszego systemu, uszkodzenie lub zniszczenie informacji oraz wszelkie inne uszkodzenia naszego systemu, sprzętu lub informacji.
    6. ujawnianie komukolwiek innych haseł i innych spersonalizowanych środków bezpieczeństwa na Koncie klienta.
   2. Użytkownik zwróci wszystkie bezpośrednie szkody, grzywny i inne sankcje pieniężne, które poniesiemy w przypadku naruszenia lub nieprzestrzegania niniejszych warunków, w tym (ale nie wyłącznie) warunków wymienionych powyżej.
  23. ZABEZPIECZENIE TWOICH PIENIĘDZY

Współpracujemy z nadzorowanymi instytucjami kredytowymi, które przechowują środki klientów oddzielnie od naszych własnych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazywa się to zabezpieczeniem. Ponieważ Twoje środki są oddzielnie zabezpieczone, gdybyśmy kiedykolwiek stali się niewypłacalni, po wypłaceniu wszelkich kosztów związanych z niewypłacalnością, Ty (i wszyscy inni nasi klienci) otrzymalibyście wypłatę z rachunków zabezpieczających, przechowywanych w regulowanej instytucji kredytowej. Tym procesem zajmowałby się syndyk, a nie my. Więcej informacji na temat tego, jak dbamy o Twoje pieniądze, można znaleźć na stronie: https://support.transfergo.com/hc/pl/articles/17126563866004

 24. POUFNOŚĆ

   1. Wszystkie umowy, które z nami zawierasz, a także wszelkie informacje i dane wymieniane między Stronami są poufne. Będą one używane wyłącznie do celów niniejszych Warunków & C i tylko w zakresie niezbędnym do tych celów.
   2. Jeśli organy nadzorcze i / lub organy ścigania zażądają informacji poufnych, ich ujawnienie nie będzie uważane za naruszenie powyższych warunków.

25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności, którą możesz znaleźć w Serwisie. Przeczytaj go, zanim zaakceptujesz nasze warunki. Zostaniesz poproszony o wyrażenie odrębnej zgody na naszą Politykę prywatności.

26. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

  1. Te T & C może zostać rozwiązane za obopólną zgodą.
  2. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki & C w dowolnym momencie, informując nas (pisemnie lub na innym trwałym nośniku) z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
  3. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki & C bezpłatnie, chyba że były ważne krócej niż 6 miesięcy.
  4. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki & C informując Cię z 60-dniowym wyprzedzeniem, na papierze lub innym trwałym nośniku.
  5. Możemy również wypowiedzieć niniejsze Warunki & C (z 60-dniowym wyprzedzeniem), jeśli nie dokonałeś żadnych transferów przez 12 miesięcy lub dłużej. Zanim to zrobimy, skontaktujemy się z Tobą, aby zrozumieć, czego potrzebujesz, aby otworzyć u nas Konto. Podczas tego postępowania będziemy kierować się Decyzją Dyrektora Departamentu Nadzoru Banku Litwy nr 241-229 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
  6. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki & C natychmiast, jeśli rozsądnie uznamy lub ustalimy, że:
   1. naruszają obowiązujące prawa lub przepisy
   2. przekazali nam fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty i / lub nie aktualizowali takich dokumentów i informacji.
   3. korzystają z Usług w celu dokonywania lub otrzymywania transferów za czynności zabronione w niniejszych Warunkach & C lub
   4. inny sposób korzystają z Usług w celach złośliwych, nielegalnych lub niemoralnych.
  7. Kiedy te & C koniec, prześlemy Ci szczegóły wszystkich transferów zakończonych w czasie, gdy niniejsze O & C na okres do 36 miesięcy przed datą zakończenia.
  8. Wszelkie zobowiązania powstałe przed niniejszymi Warunkami & C koniec zostanie wykonany poprawnie.

27. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. Te T & C zostały przygotowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
  2. Spory między Stronami należy rozwiązywać w drodze negocjacji.
  3. Jeśli nie możemy ich rozwiązać w ten sposób, możesz złożyć do nas reklamację pocztą lub e-mailem. Poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres e-mail, danych reklamacji, kopie wszelkich dokumentów na poparcie reklamacji i sposobu, w jaki chciałby, abyśmy naprawili sprawę. Jeśli chcesz złożyć reklamację pocztą elektroniczną, wyślij ją na adres [email protected].
  4. Po otrzymaniu reklamację potwierdzimy je i określimy termin na odpowiedź. Różni się to w zależności od stopnia złożoności Twojego roszczenia, ale dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe, w ciągu maksymalnie 15 dni roboczych. Jeśli uznamy, że nie możemy odpowiedzieć w tym terminie, poinformujemy Cię, kiedy możesz się spodziewać naszej odpowiedzi, co nastąpi w ciągu 35 dni roboczych.
  5. Masz również prawo wystąpić do Banku Litwy z wnioskiem o rozstrzygnięcie z nami sporu zgodnie z następującymi warunkami i procedurami:
   1. Przed złożeniem wniosku do Banku Litwy musisz złożyć wniosek zgodnie z powyższym opisem – i nie później niż 3 miesiące od dnia, w którym dowiedziałeś się, że Twoje prawa mogły zostać naruszone.
   2. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub nie otrzymasz jej w ciągu 15 lub 35 dni opisanych powyżej, możesz złożyć wniosek do Banku Litwy w ciągu 1 roku od pierwszego skontaktowania się z nami. Po upływie tego roku tracisz prawo do wystąpienia do Banku Litwy o rozwiązanie sporu.
   3. Możesz wystąpić do Banku Litwy o spór z nami:
    • za pośrednictwem elektronicznego narzędzia do rozstrzygania sporów „E-Government Gateway”
    • wypełniając formularz wniosku konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Banku Litwy i przesyłając go do Służby Nadzoru Banku Litwy pod adresem Žalgirio g. 90, LT-09303, Wilno, Litwa lub e-mailem na to [email protected].
    • wypełniając bezpłatny formularz wniosku i wysyłając go do Służby Nadzoru Banku Litwy pod adresem Žalgirio g. 90, LT-09303, Wilno, Republika Litewska lub pocztą elektroniczną na to [email protected].
   4. Więcej informacji na temat procedur rozstrzygania sporów można znaleźć w witrynie Banku Litwy: https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider.
   5. Jeśli uważasz, że naruszyliśmy przepisy regulujące rynek finansowy, masz prawo złożyć skargę do Banku Litwy.
   6. Skargę do Banku Litwy można złożyć:
    • pisemnie na adres: Totorių g. 4, LT-01121, Wilno, Republika Litewska lub Žalgirio g. 90, LT-09303, Wilno, Republika Litewska
    • e-mailem: [email protected] lub to [email protected];
    • faksem: (85) 268 0038;
    • wypełniając łącze elektroniczne w wyznaczonej sekcji strony internetowej Banku Litwy
    • w jakikolwiek inny sposób określony przez Bank Litwy.

28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Te T & C wejdzie w życie po zatwierdzeniu Twojego wniosku i zarejestrowaniu Cię. Będą obowiązywać bezterminowo, chyba że dojdziemy do osobnej umowy z Tobą.
  2. Możesz zrezygnować z tych & C w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody, bezpłatnie. Możesz to zrobić pisemnie lub za pośrednictwem swojego Konta Klienta.
  3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ekonomiczne, opóźnienia lub niewykonanie jakiejkolwiek części niniejszych & C w zakresie, w jakim taka strata, opóźnienie lub awaria są spowodowane pożarem, powodzią, eksplozją, wypadkiem, wojną, strajkiem, embargiem, wymogami rządu, władzą cywilną i wojskową, klęską żywiołową, niepokojem społecznym, niedostępnością publicznego Internetu, rozproszone ataki DoS, niemożność zabezpieczenia materiałów lub robocizny, wypowiedzenie ważnych umów przez strony trzecie, działanie drugiej strony lub jakiekolwiek inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą tej strony. Jeśli takie okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszych & C natychmiast po pisemnym zawiadomieniu.
  4. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie naszych zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach & Ks powstałe w związku ze stanem wyjątkowym i / lub kwarantanną ogłoszonym przez rządy.